Bakgrunnfor markedsundersøkelsen

FireSecUB ønsker å samle inn informasjon om forbrukermarkedet sin kunnskap om brann ogbrannforebygging. Undersøkelsen vil være del av FireSec UB sin vurdering omkundene ønsker produktet FireSec utvikler.

Innsamlingsmetoden som er benyttet er primærundersøkelse. Dette er gjort for å kunne skaffer ny og oppdatert informasjon direkte fra demenneskene som er påvirket. Primærdataen er blitt samlet inn ved hjelp av intervju. Her er det blitt benyttet et spørreskjema og kvantitativt intervju. Undersøkelsen har over 100 besvarende for å være representativt.

Om undersøkelsen

Spørreskjemaet inneholder både lukkede og åpne spørsmål. Det er lagt vekt på de lukkede spørsmålene for å få et høyest mulig antall besvarende(kvantitativt intervju). For å unngå et ledene spørsmål, er det stilt et åpentspørsmål i undersøkelsen. Her har intervjuobjektet mulighet til å svareutfyllende etter eget ønske. Det er også stilt et oppfølgingsspørsmål, hvor viønsket konkret informasjon på tidsrommet.

Undersøkelsen er besvart av 135 personer.

Spørsmål


Stilt som et åpent spørsmål. Svarene kan deles inn i trekategorier; de som vet hva som er avbildet, de som ikke vet og de som tror devet, men likevel svarer feil. Svarene som gikk igjen er delt inn i prosent oglistet opp under:
30% Vet ikke
30% Måler som viser hvor mye som er igjen av appratet (Feil)
40% Trykkmåler som har oversikt over trykket (Riktig)